தமிழர் பண்பாட்டில் மாட்டிறைச்சி

மாட்டிறைச்சி உண்போர், அதைப்புறந்தள்ளியோர், வேள்வியில் மாடுகளைப் பலிகொடுத்தோர், புனித விலங்காகப் பசுவைக் கருதியோர் எனப் பல்வேறு மக்கள் பிரிவினர், பூசலின்றித் தமிழகத்தில் வாழ்ந்துள்ளனர். பசுவை மையமாகக் கொண்ட முரண்பட்ட கருத்துகள் பகையுணர்வை வளர்க்கவில்லை.

Click this link for the report / article by ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்.

http://www.kalachuvadu.com/archives/issue-211/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF

Recent Posts

Leave a Comment