இந்தியாவின் பெட்ரோல் இக்கட்டு

இந்தச் சூழலில், அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்வது முக்கியமான திருப்பம். இறக்குமதி செய்யப்படும் கொள்ளளவிற்காக இல்லை, இறக்குமதி செய்யப்படுவது இப்போதைக்கு மிகக் குறைவே; மாறாக ஷேல் எண்ணெய் உற்பத்தி அதிகரிப்பின் காரணமாக எண்ணெய் உற்பத்தி வளர்ச்சி உலகிலேயே அமெரிக்காவில்தான் அதிகம் என்பதால் இது முக்கியமான விஷயமாகிறது. தான் இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும்பட்சத்தில் ஓபெக் நாடுகளுடன் இந்தியாவால் நன்கு பேரம் பேச முடியும்.

Click this link for the report / article.

http://www.kalachuvadu.com/current/issue-216/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%87%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81

Recent Posts

Leave a Comment