ரஜனிக்கும் புரியாது. அவரு ?????????

 ஒரு பகுதி மக்கள் நடிப்புக்காக உங்களை நேசிக்கும்போது, நீங்கள் சொல்லும் கருத்தை ஏற்றுக் கொள்கிற போது, வியர்வைசிந்தி உழைத்த பணத்தையெல்லாம் கட்அவுட்களில் நிற்கும் உங்கள் வேடங்களின் மீது பாலாக சொரிகிற போதுஅவர்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையே கடமைப்பட் டுள்ளது.
 
 அந்தக்கடமைக்கு உரிய முறையில் பொதுபிரச்சனைகளில் பொறுப்புணர்வோடு தங்கள் கருத்துக் களை முன்வைக்க வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறேன்.
Click this link for the report / article by S.Raman 
Recent Posts

Leave a Comment