இயற்கை வளங்களை அழித்தொழிக்கும் முதலாளித்துவ சந்தைக் கலாச்சாரம்

நவீன முதலாளித்துவம் பூர்வீக உழைப்பாளிகளையும், அவர்களின் இருப்பிடத்தில் இருந்து அந்நியப்படுத்தப் பார்க்கிறது. குறிப்பாக மலை சார்ந்த வாழ்வியலைக் கொண்ட உழைப்பாளிகளை மலையிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவதும், அம்மலையினை லாபம் ஈட்டுவதற்கான களமாக ஆக்குவதும், அம்மலையின் கிடைக்கின்ற அனைத்து வித பொருட்களையும் சந்தைப்படுத்துகின்ற சூழ்நிலையும் இன்றைய முதலாளித்துவத்தின் போக்காக நிலவுகிறது. சிறு முதலாளித்துவ நாடுகள் மலைகளையும், வனங்களையும் சுரண்டுவதும், பெரு முதலாளித்துவ நாடுகள் வளரும் நாடுகளின் தொழில் வளத்தை உயர்த்துவதற்காக நவீனத் தொழிலுக்கு ஆதரவு அளிப்பதும், தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வருவதுமான ஏகாதிபத்திய போக்கின் விளைவே வளங்களைச் சூறையாடுவதும், இயற்கை எழிலை சிதைப்பதும், மலைகளை வெட்டி எடுப்பதும், இயற்கையை சந்தைப்படுத்த நினைப்பதும் இன்றைய காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.  

Recent Posts

Leave a Comment